Dia 4 de maig de es va publicar en el Bolletí oficial de l’estat la convocatòria del Concurs nacional de bones practiques per a la dinamització i innovació de les biblioteques dels centres escolars per l’any 2010 (Resolució de 28 d’abril de 2010, de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional).

 

Destinataris: Centres docents espanyols sostinguts amb fons públics que imparteixin els ensenyaments regulats per la LOE.

Dotació: En cada modalitat es concediran 9 premis amb la següent distribució i dotació econòmica:

Un primer premi de 15.000 euros.

Tres segons premis de 10.000 euros.

Cinc tercers premis de 7.000 euros.

Bases del concurs: Centres docents que demostrin haver desenvolupat bones pràctiques en el procés de dinamització i innovació de les biblioteques en els diferents àmbits que estableix la convocatòria.

Els premis s’atorgaran en les següents modalitats:

  • Modalitat A: Centres d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial i Educació de Persones Adultes.
  • Modalitat B: Centres d’Educació Secundària, Formació Professional, Ensenyances Artístiques i Escoles Oficials d’Idiomes.
  • Modalitat C: Centres docents privats concertats que imparteixin qualsevol dels ensenyaments reglats no universitaris indicats en les modalitats anteriors.

Els centres educatius podran optar únicament per una de les tres modalitats.

Termini de presentació: Fins dia 10 de juny de 2010.

Més informació:

Ø  http://www.educacion.es/horizontales/servicios/becas-ayudas-subvenciones/premios/premios-centros-educativos/premios-bibliotecas-escolares.html

Ø  http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/04/pdfs/BOE-A-2010-7119.pdf