Les recomanacions del Parlament Europeu, pel que fa a la inclusió de les competències bàsiques en els currículums, prioritzen la competència en comunicació lingüística com a competència que afecta a totes les altres.

Un dels components de la competència en comunicació lingüística és la competència lectora, bàsica entre les bàsiques. Una bona competència lectora és una base sòlida en el camí d’assegurar l’èxit escolar, personal i professional. És una de les competències avaluades en les principals avaluacions internacionals ( entre elles PISA) i una de les competències en les que cal millorar per avançar en els objectius educatius europeus.

Des d’aquesta perspectiva la Conselleria d’Educació i cultura posà en marxa el curs 2007/08 el Pla de Suport a la Lectoescriptura ( PSLE) a segon cicle de primària, dins del conjunt d’actuacions per a la millora de l’èxit escolar.

Aquest és, per tant, el quart curs d’aplicació d’aquest pla que arriba ja a 132 centres educatius públics i concertats de les Illes Balears.

Aquest pla s’emmarca dins el Pla de Suport per a la Implantació de la LOE del Ministeri d’Educació, i està cofinançat pel Ministeri d’Educació i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, recull la incorporació de personal titulat universitari als centres seleccionats, amb l’objectiu d’impulsar i facilitar la introducció i la consolidació de dinàmiques innovadores i afavoridores d’un treball funcional i significatiu sobre la llengua, tant en la comprensió com en l’expressió escrites.