Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears

En el punt I de l’exposició dels motius diu: Aquesta llei del sistema Bibliotecari de les Illes Balears proposa atendre la necessitat d’establir un medi adequat per al desenvolupament de les biblioteques en el territori de les Illes Balears, basat en els principis de coordinació i col·laboració entre les administracions públiques, les institucions i els titulars privats, amb la finalitat de proporcionar un sistema bibliotecari coherent basat en l’aprofitament eficient de tots els recursos, ja siguin econòmics, culturals, d’informació, d’equipaments o de personal. Vol establir un marc de relació i cooperació entre les biblioteques que hi ha en el territori de les Illes Balears, entenent que l’agrupació d’esforços i de recursos en una mateixa direcció en beneficia a cadascuna i millora els serveis que aporten als ciutadans i a les institucions als qual serveixen.

 

L’article 10 del títol II fa referència a les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari i per tant és necessari que el Pla atengui els punts que desenvolupa aquest article:

1. Les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari proporcionen la informació i el material necessaris per al suport dels objectius acadèmics, acompleixen funcions pedagògiques, faciliten l’accés a la cultura i eduquen en la utilització de llurs fons.

2. Tots els centres d’ensenyament no universitari disposaran d’una biblioteca com a part integrant de l’ensenyament. Han de comptar amb les instal·lacions, els fons, el personal i l’equipament adequats per atendre les necessitats.

3. El finançament i els funcionament de les biblioteques dels centres d’ensenyament no universitari dependran de la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’educació , que por, si s’escau, establir convenis amb els consells insulars, els ajuntaments, les institucions i les entitat per complementar els serveis bibliotecaris de la localitat.

4. Els registres dels fons de les biblioteques de centre d’ensenyament no universitari estan inclosos en els Catàleg bibliogràfic de les Illes Balears.

5. Les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari formen un grup amb unes necessitats específiques. La conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d’educació fomentarà l’intercanvi i la cooperació entre aquestes biblioteques, així com la serva participació dins del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears.

6. Excepcionalment, previ informe preceptiu i vinculat de la comissió tècnica corresponent i amb resolució del Consell de Biblioteques de les Illes Balears, podran compartir local i serveis de biblioteca amb altres biblioteques públiques mitjançant els convenis oportuns.

7. Reglamentàriament, es disposaran l’organització i el funcionament de les biblioteques de centres d’ensenyament no universitari.