INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PLA DE SUPORT A LA LECTOESCRIPTURA A SEGON CICLE DE PRIMÀRIA 2010 -2011

L’assoliment de les competències bàsiques en lectura i escriptura és bàsic per a l’aprenentatge i l’assoliment de l’èxit escolar.

És per això que la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives planteja un projecte, el Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle de primària, adreçat al suport de les competències lingüístiques i comunicatives quant a l’adquisició i consolidació dels procesos implicats en la lectura i escriptura dels alumnes de segon cicle de primària que així ho requereixin, per poder seguir la seva escolarització amb garanties d’èxit.

Aquest programa, que s’emmarca dins el Pla de Suport per a la Implantació de la LOE del Ministeri d’Educació, i està cofinançat pel Ministeri d’Educació i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, recull la incorporació de personal titulat universitari als centres seleccionats, amb l’objectiu d’impulsar i facilitar la introducció i la consolidació de dinàmiques innovadores i afavoridores d’un treball funcional i significatiu sobre la llengua, tant en la comprensió com en l’expressió escrites.

Objectius

 1. Potenciar l’aprenentatge funcional i significatiu per assolir les competències bàsiques relacionades amb la lectura i l’escriptura.

 2. Incidir positivament en l’assoliment de la competència bàsica en comunicació lingüística, en concret, i amb la resta de competències implicades en la lectura i l’escriptura, en general.

 3. Introduir, en el segon cicle de primària, activitats i dinàmiques que treballin la lectura i l’escriptura d’una manera més significativa dins les aules.

 4. Millorar les habilitats i actituds relacionades amb la lectura i l’escriptura a totes les àrees del currículum.

 5. Facilitar l’adquisició del nivell de lectura i escriptura adequat per continuar l’escolarització amb èxit, atenent, per tant, no només la lectura de textos narratius o descriptius, sinó també textos de la vida quotidiana (horaris, gràfics, textos reals de l’entorn, enunciats de problemes, etc.)

 6. Afavorir l’aprenentatge cooperatiu com a eina de socialització dels alumnes.

 7. Fomentar l’adquisició d’hàbits d’organització i constància a la feina.

Alumnat a qui va adreçat

El programa va adreçat a tot l’alumnat del segon cicle de primària, per millorar l’assoliment de les competències bàsiques en lectura i escriptura, en general i, en particular, als alumnes de segon cicle de primària que presentin dificultats en l’adquisició d’aquestes competències bàsiques, que no estiguin inclosos en cap altre programa d’atenció a la diversitat, com ara el Programa d’Integració o el Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural.
El programa recull la possibilitat d’atendre els alumnes de segon curs d’educació primària, una vegada ateses i cobertes les necessitats en lectura i escriptura a segon cicle d’educació primària.

Característiques

El programa de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle d’educació primària presenta les següents característiques:

 1. Incorporació als centres seleccionats d’un recurs personal, titulat universitari dels estudis de magisteri, psicopedagogia, pedagogia o psicologia.

 2. La distribució d’aquest recurs es farà d’acord amb el nombre de línies del centre al segon cicle d’educació primària. Així doncs, els centres amb tres línies a segon cicle disposaran del recurs a jornada completa, mentre que, dels centres de dues línies que comparteixin amb un centre d’una línia, el primer el disposarà durant tres dies a la setmana i el segon durant dos dies, i els centres de dues línies o d’una línia que comparteixin amb un altre centre amb el mateix nombre de línies, disposaran del recurs de forma equitativa.

 3. El període del suport serà del 15 d’octubre de 2010 al 31 de maig de 2011.

 4. Aquest titulat universitari durà a terme un suport combinat: per una banda, podrà atendre l’alumnat amb dificultats en petit grup, prioritàriament dins l’aula i, per altra banda, actuarà, juntament amb el professorat titular, en els grups classe de segon cicle d’educació primària, on desenvoluparà diferents maneres d’organitzar l’aula i diferents activitats per facilitar l’atenció individualitzada i potenciar el treball cooperatiu en tasques de lectura i d’escriptura.

 5. La selecció de l’alumnat que rebi el suport en petit grup la realitzaran conjuntament l’equip docent del cicle, l’equip de suport i l’equip directiu, atenent a les necessitats de suport detectades per l’equip educatiu, per la qual cosa caldrà tenir en compte que no poden rebre alhora altres suports específics (PT, AL o AD).

 6. Els professors de suport a la lectura i l’escriptura disposaran d’una hora setmanal de dedicació exclusiva per centre, per tal d’assistir a les reunions de coordinació necessàries del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura. La resta d’hores d’exclusiva es dedicaran a formació, a través d’un curs d’Expert Universitari en desenvolupament de competències lectores i escriptores a segon cicle de primària (títol propi de la UIB).

 7. L’organització de l’horari del professor de suport a la lectura i l’escriptura dependrà de cada centre. A l’horari, han de quedar establertes les activitats concretes de lectura i d’escriptura que durà a terme en cada curs, com també les coordinacions.

 8. Els centres participants vetllaran perquè els mestres de segon cicle d’educació primària que rebin aquest recurs participin dels cursos de formació que es convoquin des dels CEP, adreçats als centres que formen part del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura.

 9. La feina en petit grup es desenvoluparà en coordinació amb el treball que es faci al grup classe, per tal d’aconseguir que puguin seguir les activitats de classe. Es farà especial esment a les competències bàsiques de lectura i escriptura com a instrument bàsic per a l’adquisició de coneixement a totes les àrees del currículum.

 10. El seguiment de l’evolució de l’alumnat dins el Programa i del seu progrés en l’àmbit acadèmic es farà per part dels dos mestres coordinadament, a partir de les proves específiques de lectura i escriptura, que es facilitaran des del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle d’educació primària.

 11. El mestre de suport a la lectura i l’escriptura a segon cicle d’educació primària elaborarà un informe final, d’acord amb el guió que es faciliti des del Programa, en lliurarà una còpia al centre i una altra a la persona coordinadora del Programa, entre els dies 24 i 31 de maig de 2011.

Compromisos dels centres seleccionats

Els centres seleccionats en aquesta convocatòria queden sotmesos a les obligacions següents:

 1. Assistir a les reunions inicial, trimestrals de seguiment i final que es convoquin des de la coordinació del Programa.

 2. Presentar una breu memòria del desenvolupament del projecte del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle d’educació primària abans del dia 25 de juny de 2011, segons el guió de l’annex III.

 3. Lliurar a la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, abans del dia 3 de juny de 2011, un qüestionari de valoració del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura, que es facilitarà des de la coordinació del Programa.

Seguiment dels projectes

El Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle d’educació primària disposarà, des de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de:

 1. La coordinadora global del programa, Caterina Massanet Isern tel. 971 176 500 i adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i que ha de coordinar el correcte desenvolupament del Pla.

 2. Les seves funcions són:

1) Coordinar el desenvolupament del Pla i fer el seguiment amb cada un dels coordinadors de les illes de Menorca, i Eivissa i Formentera.

2) Coordinar el treball dels mestres de suport a la lectura i l’escriptura, i realitzar reunions mensuals per tal de fer el seguiment i l’avaluació de la feina duta a terme als centres.

3) Coordinar la formació específica adreçada al professorat de suport del Pla.

4) Realitzar reunions amb els coordinadors del Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura dels centres adscrits al Programa amb la finalitat d’informar i recollir informació de les dificultats o els aspectes a millorar en el funcionament del pla.


5) Facilitar diferents recursos didàctics als centres i al professorat per dur a terme la tasca d’ensenyament de la lectura i l’escriptura als centres.

6) Elaborar una memòria d’avaluació i propostes de millora a l’acabament del programa, tenint en compte el recull de valoracions dels centres i dels mestres implicats.

7) Fer el seguiment, el buidatge i el retorn dels resultats de les proves inicials i finals de comprensió i expressió escrites aplicades al segon cicle d’educació primària de cada centre.

 1. Un coordinador del programa a Menorca i un altre a Eivissa i Formentera, que han de coordinar de forma puntual el desenvolupament del Pla, i realitzar les funcions 2), 3), 4) i 5) de l’apartat anterior, com també les que s’acordin puntualment.

La direcció del centre ha de nomenar un docent, a ser possible del segon cicle d’educació primària o vinculat al projecte lector de centre, com a coordinador del projecte, que farà d’enllaç entre aquest i la coordinació del Programa, pel que fa a l’aplicació i el desenvolupament del Pla de Suport a la Lectura i Escriptura a segon cicle d’educació primària.