1. Presentació

Els titulats universitaris seleccionats reben una formació dissenyada específicament per a aquest pla per la UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura, consistent en “Expert Universitari en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura en el segon cicle de primària”.

Es tracta d’un títol de postgrau de la UIB de 10,4 crèdits per a titulats universitaris que es realitza a Mallorca, Menorca i Eivissa tant de manera presencial com amb videoconferència.

Aquest Expert permet formar els becaris per adequar les intervencions a les necessitats dels infants i dels centres . Està organitzat en cinc mòduls impartits per persones de renom amb aquesta temàtica i un seminari per anar coordinant i fer el seguiment de la seva tasca en els centres.

2. Objectius

  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l’adquisició i la consolidació dels processos de lectura i d’escriptura.
  • Assolir coneixements teòrics i pràctics sobre l’avaluació de l’adquisició i la consolidació (centrant-se en el segon cicle de primària) dels processos de lectura i d’escriptura.
  • Conèixer i aplicar estratègies metodològiques i recursos per facilitar l’aprenentatge del procés de lectura i escriptura a segon cicle de primària.
  • Aprofundir en el coneixement de recursos funcionals per a la dinamització i l’animació a la lectura.
  • Conèixer diferents dinàmiques i agrupaments per treballar la lectura i l’escriptura d’una manera significativa i inclusiva.

3. Professorat

Gabriel Janer. Catedràtic d’universitat de l’àrea de Pedagogia i Didàctica Específiques. Universitat de les Illes Balears. Catalina Salas. Professora associada d’universitat. UIB. Área de coneixement: Pedagogia i Didàctica Específiques.

Victòria Picó. Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Psicologia, per la UIB. Cap del Departament d’Orientació de l’IES Sineu. Títol d’Experta Universitària en Formació de Formadors per l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (ICE) i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Jaume Centelles. Diplomat en Magisteri Infantil. Director de l’escola Sant Josep – El Pi. L’any 2004 va ser guardonat amb el ―Premi de pedagogia Rosa Sensat‖ pel recull de les seves experiències a la biblioteca escolar.

Guida Al·lès. Llicenciada en pedagogia i formadora de mestres i professors en CB. Membre del grup DIM (UAB) i del grup WEBQUESTCAT. Ha treballat com a docent a diverses etapes educatives des d´infantil fins a Batxillerat i cicles formatius.

Caterina Massanet. Coordinadora del Pla de Suport a la Lectoescriptura de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la Conselleria d’Educació i Cultura. Mestre d’infantil i primària.

Ramon Bassa. Catedràtic d’escola universitària de l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de les Illes Balears.

Mita Jordan. Mestra de llengua catalana, anglesa i francesa. Ha impartit llengües a primària i a secundària. Ha estat Assessora tècnica al Servei de Llengües del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Especialitzada en projectes plurilingües i el Portafoli Europeu de les Llengües. Les TIC i l’ensenyament de la llengua i la literatura són una combinació que sempre l’han acompanyat en la seva tasca com a docent, assessora i formadora. Actualment és Assessora TIC al CEP de Palma.

4. Sessions del curs

 

MÒDUL 1: Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i aplicació real de les competències en lectoescriptura. Professora: Catalina Salas Salas.

 

Sessió 19 - 10 - 2011

 

MÒDUL 2: Tècniques de dinamització de grups aplicades al desenvolupament de competències en la lectura i l’escriptura. Professora: Victòria Picó Aguiló.

 

Sessió 7 - 10 - 2011

 

Sessió 8 - 10 - 2011

 

Programa 2011 - 2012

Instruccions 2011 - 2012

CONFERÈNCIA INAUGURAL a càrrec del catedràtic i director del curs Gabriel Janer Manila. MÒDUL 1: Ensenyament i aprenentatge de la lectura i l’escriptura i aplicació real de les competències en lectoescriptura. Professora: Catalina Salas Salas. Objectius:  Conèixer la contribució de les diferents competències en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.  Identificar els trets bàsics de les teories constructivistes i la seva implicació en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura — Reconèixer les diferents etapes del procés d’aprenentatge de l’escriptura. — Conèixer el procés d’escriptura de textos i les diferents possibilitats d’intervenció a l’aula en l’assoliment d’aquest procés que experimenten els alumnes. — Identificar les diferents fases del procés de lectura i sensibilitzar el professorat en la necessitat que els infants aprenguin estratègies de lectura. — Conèixer les diferents tipologies textuals i com utilitzar-les a l’aula en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura des d’una perspectiva constructivista. Programa: 1.1. La lectura i l'escriptura i la seva relació amb el desenvolupament de les competències bàsiques. 1.2. El model constructivista: aplicació real d’aquest model en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. 1.3. Fases d’adquisició de l’escriptura. El procés d’escriptura de textos. 1.4. Estratègies relacionades amb l’aprenentatge de la lectura. El procés lector. 1.5. El treball amb textos reals: les diferents tipologies textuals. MÒDUL 2: Tècniques de dinamització de grups aplicades al desenvolupament de competències en la lectura i l’escriptura. Professora: Victòria Picó Aguiló. Objectius: — Conèixer el funcionament bàsic dels grups, els processos que hi esdevenen i les seves implicacions en l'ensenyament i l'aprenentatge. — Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre la dinàmica de grups i la seva incidència en l'aprenentatge i els processos d'interacció a l'aula. — Promoure la utilització de les tècniques de dinàmica de grups com a recurs per a l'aprenentatge de les competències de la lectura i l’escriptura. Programa: 2.1. Introducció a les característiques pròpies dels grups. 2.2. Conceptes bàsics de dinàmica de grups. 2.3. Tècniques de dinàmica de grups aplicades a l’ensenyament i aprenentatge de les competències en lectura i escriptura. 2.4. Actituds facilitadores de l’aprenentatge a l'aula. MÒDUL 3: La biblioteca com a espai de suport a la lectura i l’escriptura. Professor: Jaume Centelles Pastor. Objectius: — Reconèixer la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula com a espais de suport per al desenvolupament de competències en lectura i escriptura. — Aprendre a dissenyar i realitzar activitats de suport i foment a la lectura i l’escriptura des de la biblioteca escolar. — Conèixer les principals estratègies i els recursos per seleccionar materials de biblioteca que puguin servir per fer activitats de suport a la lectura i l’escriptura. Programa:
5
3.1. La biblioteca escolar i d’aula. 3.2. Activitats d’animació a la lectura i l’escriptura a la biblioteca escolar. 3.3. La selecció de materials de biblioteca per al suport a la lectura i l’escriptura. MÒDUL 4: Transformacions en la lectura i l’escriptura: l'alfabetització digital, literatura i TIC. Professora: Mita Jordan. Objectius: — Conèixer les diverses tipologies de continguts digitals que poden utilitzar-se en l’àmbit educatiu.
— Examinar noves formes de creació literària.
— Utilitzar estratègies per a l’autonomia dels aprenentatges acadèmics i personals.
— Construir coneixement a partir de la informació.
— Mantenir una actitud crítica davant les fonts i recursos d’informació.
— Fer un ús estratègic d’altres elements disponibles com ara els blog, wikis, entorns virtuals d’aprenentatge i eines web 2.0.
Programa: 4.1. Reflexió sobre els diversos elements posats en joc en el pas del llibre analògic al llibre digital. 4.2. Anàlisi dels recursos digitals existents i elaboració d’un recull de recursos digitals. 4.3. Informar i comunicar: blocs, xarxes socials, plataformes educatives. 4.4. Treball en xarxa, col·laborar, compartir: folksonomia, marcadors socials, wiki, blocs. 4.5. Fomentar la relació i la participació de la comunitat educativa: wiki. 4.6. Potenciar l’ús de la biblioteca i dels seus recursos. MÒDUL 5: Estratègies per a l’avaluació de competències en lectura i escriptura. Professora: Guida Al·lès Pons. Objectius: — Treballar l'avaluació com una part del procés d'aprenentatge. — Conèixer diferents tipus d'avaluació i la seva aplicació en diversos moments de l'aprenentatge. — Reflexionar sobre què avaluam, quan avaluam i com ho fem. Programa: 5.1. Les possibilitats educatives de l'avaluació. 5.2. L'anàlisi dels resultats de l'avaluació. 5.3. Avaluació de les quatre habilitats lingüístiques. 5.4. Diferents activitats pràctiques i l'avaluació d'aquestes. MÒDUL 6: Programes de suport a la lectura i l’escriptura. Professora: Caterina Massanet Isern. Objectius: — Conèixer les principals eines per al disseny de programes de suport a la lectura i l’escriptura— Aprendre a dissenyar materials que serveixin per al desenvolupament de competències en lectoescriptura. — Examinar i reflexionar sobre les bones pràctiques en el suport a la lectura i l’escriptura. Programa: 6.1. El disseny de programes de suport a la lectura i l’escriptura. 6.2. La creació de materials per al suport de la lectura i l’escriptura. 6.3. Bones pràctiques en el desenvolupament de competències en lectura i escriptura. 6.4. L’avaluació de programes de suport a la lectura i l’escriptura. CONFERÈNCIA DE CLOENDA a càrrec del catedràtic de la UIB Ramon Bassa.
6