L'ORGANITZACIÓ

Per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar, s'ha elaborat el següent material per tal de facilitar l'ajuda en aquesta tasca:

Documents per a l'organització dels fons bibliogràfics de la biblioteca escolar.

L'ESPORGADA

Endreçar biblioteques és exercir, de manera silenciosa, l'art de la crítica. (José L. Borges)

Esporgar la biblioteca a l'escola i a l'institut.

Resolució del conseller d’Educació i Cultura de convocatòria de projectes per participar en el Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle d’educació primària per al curs 2010-2011.

a Llei orgànica d’educació (LOE) preveu que, al llarg del període d’implantació de la Llei, es disposi d’assignacions específiques per al suport a actuacions derivades de les previsions normatives. Entre aquestes previsions es troben els Programes de millora de l’èxit escolar. Dins d’aquest marc, la Conselleria d’Educació i Cultura, en col·laboració amb el Ministeri d’Educació i Cultura, ha dissenyat el Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura, per a alumnes de 2n cicle d’educació primària, com a acció adreçada a la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es detecten les dificultats d’aprenentatge a l’educació primària.

L’assoliment de les competències bàsiques en lectura i escriptura és fonamental per a l’aprenentatge i l’assoliment de l’èxit escolar. És per això que l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, a través de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, planteja un programa, el Pla de Suport a la Lectura i l’Escriptura a segon cicle de primària, adreçat al reforç de les competències lingüístiques i comunicatives, quant a l’adquisició i la consolidació dels processos implicats en la lectura i l’escriptura, dels alumnes de segon cicle de primària que així ho requereixin, per poder seguir la seva escolarització amb garanties d’èxit.

Descarrega el document