La Conselleria d'Educació d'Andalusia ha publicat aquest document per a l'organització i funcionament de la biblioteca escolar.

La Conselleria d'Educació d'Andalusia ha publicat aquesta eina que serveix per al disseny del pla de treball de la BECREA i amb instruments per a la seva autoavaluació.

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es publica la llista definitva dels centres seleccionats en la convocatòria de projectes per participar en el Pla de Suport a la Lectura i l'Escriptura al segon cicle d'educació primària per al curs 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional per la qual es publica la llista provisional dels centres seleccionats en la convocatòria de projectes per participar en el Pla de Suport a la Lectura i l'Escriptura al segon cicle d'educació primària per al curs 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.

Amb data de 2 de juny de 2011, la Comissió de Selecció encarregada de l’estudi i la valoració dels projectes presentats ha resolt que podran gaudir de la dotació econòmica que acompanya aquesta convocatòria els centres següents:

Convocatòria  per descarregar